SERVEIS

A continuació hi ha els nostres serveis principals. Seleccioneu un servei de la taula per saber més sobre ell:

 •  Confecció integral de la comptabilitat.
 • Llibres oficials (llibre diari, llibre de balanços i comptes anuals, llibre d’actes, llibre de registre de socis etc …)
 • Confecció de llibres de registre (llibre de registre de factures emeses i rebudes, etc …)
 • Liquidacions trimestrals de l’Impost sobre el Valor Afegit.
 • Liquidacions trimestrals de Retencions de treballadors i professionals.
 • Liquidacions trimestrals de Retencions sobre Lloguers.
 • Liquidaciones trimestrales de módulos.
 • Pagos trimestrales a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
 • Liquidación del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos.
 • Liquidació de l’Impost de Societats.
 • Resum anual de l’IVA i Retencions.
 • Documents, així com de l’Impost sobre Successions i Donacions.
 • Qualsevol altre tribut o obligació fiscal que pugui afectar el seu negoci.
 • Rebuts de salaris.
 • Resum de Nòmines amb inclusió de costos d’empresa.
 • Altes i baixes de Seguretat Social.
 • Liquidacions.
 • Incapacitat laboral transitòria.
 • Càlcul de Bases de cotització i prestacions de qualsevol baixa.
 • Retenció de l’IRPF.
 • TC-2 (SISTEMA RED)
 • TC-1
 • Contractes laborables de tot tipus: eventuals, formació, parcials, bonificables, major de 45 anys etc …
 • Inscripció de documents i escriptures notarials.
 • Constitució de societats i tràmits relacionats.
 • Legalització i actualització de societats inoperants, Societat Limitada i Societat Anònima.
 • Domiciliació de societats.
 • Confecció i dipòsit de comptes anuals.
 • Vehicles.
 • Conductors.
 • Legalitzacions.
 • Certificats i documents.
 • Altres gestions.
× ¿Cómo puedo ayudarte?